Help & Support

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door Hi-Tec georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Hi-Tec in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
Hi-Tec: Hi-Tec Nederland B.V.

Artikel 2 – Identiteit van Hi-Tec

Handelsnaam:
Hi-Tec Nederland B.V.
 
Vestigings- en bezoekadres:
Paasheuvelweg 22A
1105 BJ  Amsterdam Zuid-Oost
Nederland 
 
Postadres:
Paasheuvelweg 22A
1105 BJ  Amsterdam Zuid-Oost
Nederland
 
Telefoonnummer: +31 (20) 711 8488
KvK te Amsterdam
KvK-nummer: 32154555
BTW-identificatienummer: [NL8209.07.923.B.01] 

Artikel 3 – Gebruikersaccount

 1. Voor het kunnen plaatsen van bestellingen op de website van Hi-Tec moet je als Consument een gebruikersaccount aanmaken. Je bent zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van je wachtwoord, en je dient er zelf zorg voor te dragen dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot je wachtwoord en account. Je aanvaardt dat jij verantwoordelijk bent voor alle activiteiten en (rechts)handelingen (zoals aankopen) die plaatsvinden via jouw account.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Je kunt als Consument een bestelling plaatsen door op de website van Hi-Tec naar de checkoutpagina te gaan, nadat je hebt geklikt op ‘PLAATS IN WINKELWAGEN’. Deze bestelling wordt gekwalificeerd als een aanbod om het/de product(en) weergegeven in de bestelling te kopen onder toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Voorafgaand aan het definitief plaatsen van de bestelling word je als Consument in de gelegenheid gesteld om i) je bestelling nogmaals te bekijken, ii) de onderhavige algemene voorwaarden te lezen en op te slaan op een Duurzame Gegevensdrager, en iii) de totaalprijs, de door jou aangeleverde informatie en andere aspecten van de bestelling te controleren.
 3. Na het definitief plaatsen van je bestelling ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling van Hi-Tec op het door jou opgegeven e-mailadres. Deze e-mail zet de bijzonderheden van de bestelling uiteen. Deze e-mail kan niet worden gekwalificeerd als een aanvaarding van het onder lid 1 van dit artikel genoemde aanbod.
 4. Nadat Hi-Tec heeft gecontroleerd en vastgesteld dat de bestelde producten op voorraad zijn, ontvang je per e-mail een aankoopbevestiging. Deze e-mail wordt aangemerkt als de aanvaarding door Hi-Tec, wat betekent dat bij ontvangst van deze e-mail een Overeenkomst op afstand tussen Hi-Tec en jou als consument tot stand is gekomen. In deze e-mail worden de algemene voorwaarden van Hi-Tec meegezonden zodat je deze kunt opslaan op een Duurzame Gegevensdrager en/of later nog kunt raadplegen.

Artikel 5 – Productinformatie-/presentatiepagina

 1. De op de productinformatie-/presentatiepagina van de website van Hi-Tec weergegeven producten en informatie zijn te kwalificeren als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde uitnodigingen tot het doen van een aanbod een beperkte geldigheidsduur hebben of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, zal dit nadrukkelijk worden vermeld door Hi-Tec op de betreffende productinformatie-/presentatiepagina.
 3. De in lid 1 van dit artikel genoemde uitnodigingen tot het doen van een aanbod bevatten een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de (voornaamste kenmerken van de) producten teneinde een goede beoordeling door jou als Consument mogelijk te maken.
 4. Door Hi-Tec gebruikte afbeeldingen zijn zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Details zoals de precieze kleur, de grootte en het ontwerp als getoond op de afbeelding kunnen vanwege de beperkingen van reproductie op een scherm afwijken van de werkelijke kenmerken van de producten. Hi-Tec is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten.
 5. Voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling wordt een overzichtspagina getoond, waarop in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot het product en de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de voorhanden aankoop worden weergegeven: 
 • de prijs van het product inclusief BTW;
 • de verzendkosten; 
 • de verzendmethoden; 
 • de betalingsmogelijkheden; 
 • de leveringstijden;
 • het klachtenbeleid;
 • de verleende garanties;
 • een omschrijving en uitleg van de Bedenktijd en het Herroepingsrecht;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst op afstand kan worden gesloten.

Artikel 6 – Bedenktijd en Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heb je als Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (de Bedenktijd). De Bedenktijd gaat in op de dag na aflevering van het product aan jou of een vooraf door jou aangewezen en aan Hi-Tec bekend gemaakte derde. In geval van deelleveringen gaat de Bedenktijd in op de dag na aflevering van het laatste product in dezelfde bestelling.
 2. De ontbinding op grond van het Herroepingsrecht wordt uitgeoefend door middel van het tijdig uitbrengen van een ondubbelzinnige verklaring aan Hi-Tec via de in artikel 2 genoemde contactgegevens, of door middel van het tijdig indienen van het daartoe strekkende door Hi-Tec beschikbaar gestelde formulier.
 3. Tijdens de Bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wil behouden. Indien je van je Herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Hi-Tec retourneren, conform de door Hi-Tec verstrekte instructies en binnen 14 dagen nadat je als Consument hebt verklaard de Overeenkomst op afstand te willen ontbinden.
 4. Als je als Consument gebruik maakt van je Herroepingsrecht, komen de kosten van de retourzending van het betreffende product voor jouw rekening. Als je al een bedrag hebt betaald, zal Hi-Tec dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Je kan deze betaling overigens pas afdwingen als Hi-Tec het betreffende product ook daadwerkelijk terug heeft ontvangen.
 5. Hi-Tec kan het Herroepingsrecht slechts uitsluiten in geval het producten betreft die door Hi-Tec tot stand zijn gebracht overeenkomstig de door jou als Consument opgegeven specificaties én Hi-Tec tijdig voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand deze uitsluiting kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 7 – Prijs en betaling

 1. Gedurende de op de productinformatie-/presentatiepagina van de website van Hi-Tec vermelde geldigheidsduur worden de daar genoemde prijzen van de producten niet verhoogd – behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Betaling dient plaats te vinden door middel van een van de volgende methodes die je kunt kiezen tijdens het bestelproces: Ideal, MasterCard, Visa, Emaestro, Overschrijving, Bancontact/MisterCash en Paypal.
 3. Bij betaling via een overschrijving wordt gewacht met het versturen van de order totdat het bedrag is overgeschreven naar Hi-Tec.
 4. Creditcards (MasterCard, Visa) worden geautoriseerd op het moment van bestelling. Goedgekeurde credit- en betaalkaarten worden ook op de website van Hi-Tec genoemd. Als Hi-Tec geen autorisatie krijgt, behoudt Hi-Tec zich het recht voor de bestelling te annuleren. De kosten van de aanko(o)p(en) wordt belast van de betreffende creditcard zodra Hi-Tec de in artikel 4 genoemde aankoopbevestiging per e-mail heeft gestuurd.
 5. Bij betaling via Emaestro, Bancontact/MisterCash en Paypal worden de kosten van de aanko(o)p(en) direct belast op het moment van bestelling.
 6. Bij betaling via een automatische incasso is Hi-Tec gerechtigd vanaf de datum van totstandkoming van de Overeenkomst op afstand gebruik te maken van deze incasso voor de kosten van de aankoop.
 7. Als je betaling (alsnog) niet blijkt te slagen of wordt gestorneerd, zal Hi-Tec je eenmalig aanmanen om over te gaan tot betaling binnen een redelijke termijn. Indien binnen deze termijn geen betaling plaatsvindt ben je als Consument in verzuim en is Hi-Tec gerechtigd vanaf die datum de wettelijke rente en de redelijke kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte in rekening te brengen.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat je als Consument aan Hi-Tec kenbaar hebt gemaakt. Levering vindt alleen plaats binnen de gebieden zoals aangegeven op de website waar je je bestelling hebt geplaatst.
 2. Hi-Tec zal leveringen uiterlijk binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. In deze gevallen heb je als Consument het recht om de Overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden. In geval van deelleveringen geldt de Bedenktijd en het Herroepingsrecht zoals uiteengezet in artikel 6 onverminderd per (gedeeltelijke) levering.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Hi-Tec het bedrag dat je hebt betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Als het bestelde product niet op voorraad is, komt de overeenkomst tussen jou en Hi-Tec niet tot stand. Indien desondanks betaling heeft plaatsgevonden zal Hi-Tec het bedrag dat je hebt betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na kennisgeving van Hi-Tec dat het product niet op voorraad is, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hi-Tec tot het moment van aflevering van het product door jou of een vooraf door jou aangewezen en aan Hi-Tec bekend gemaakte derde.

Artikel 9 – Retourbeleid

 1. Onverminderd je recht om de Overeenkomst op afstand te ontbinden binnen de Bedenktijd kun je, als je om welke reden dan ook niet helemaal tevreden bent met je aankoop de gekochte product(en) binnen 100 dagen na ontvangst ervan terugsturen tegen volledige terugbetaling, inclusief de aanvankelijke verzendkosten. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van jou als Consument.
 2. Je kan je producten aan ons retourneren via een pakketdienst. Wij verzoeken je om;
 • De retourzending bij voorkeur te verpakken in de originele doos waarin de zending is ontvangen, zodat de schoenendoos en artikelen niet worden beschadigd. Schrijf of plak in geen geval iets op de schoenendoos.
 • De pakbon (of een kopie daarvan) die je bij de levering ontvangen hebt, toe te voegen aan de omdoos.
 • Het retourformulier volledig in te vullen en deze toe te voegen aan de zending. Zat er geen retourformulier bij de zending? Dan kan je deze op onze website downloaden.
 • Op de verzenddoos het volgende retouradres te noteren:
Hi-Tec Nederland B.V. 
t.a.v. retouren 
Paasheuvelweg 22a
1105 BJ  Amsterdam Zuidoost
 
Verdere details van het retourbeleid kun je op onze website vinden.

Artikel 10 - Garantie

 1. Hi-Tec staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Enkel indien uitdrukkelijk overeengekomen staat Hi-Tec er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Hi-Tec, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die je als Consument op grond van de Overeenkomst op afstand tegenover Hi-Tec kan doen gelden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Hi-Tec

 1. Deze algemene voorwaarden beschrijven de volledige inhoud van de verplichtingen en aansprakelijkheid van Hi-Tec.
 2. Hi-Tec is niet aansprakelijk, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad of anderszins, voor financieel verlies (inclusief onder meer verlies van inkomsten, winst, contracten, zaken of het mislopen van verwachte besparingen), verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatie of voor speciale of indirecte verliezen of schade of gevolgschade of boetes van welke aard ook die voortvloeien uit een vordering van Consument en/of een derde, behalve en voor zover uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden voorzien.
 3. De in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid van Hi-Tec gelden niet voor schade als gevolg van overlijden of letsel veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hi-Tec of van zijn medewerkers, of voor andere schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hi-Tec of van zijn medewerkers, of voor enige andere aansprakelijkheid of verplichting, die niet bij wet kan worden uitgesloten of beperkt.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je binnen 18 maanden nadat je bekend bent geworden met het bestaan van de schade, de schade schriftelijk bij Hi-Tec meldt.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomsten op afstand is het recht van het land van de woonplaats van jou als Consument van toepassing.
 2. Geschillen tussen jou als Consument en Hi-Tec die verband houden met de Overeenkomst op afstand zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van jou als Consument.